Vesikondade arengukavad:

Võrtsjärve alamvesikond (vooluvete kalastik, kaitstavad liigid ja elupaiga tüübid)

Läänesaarte alamvesikond

Läänesaarte alamvesikonna arengukava lisad

Harju alamvesikond

Viru alamvesikond

Pärnu alamvesikond

Peipsi alamvesikond

Peipsi alamvesikonna veemajanduskava lisa

Pandivere põhjavee alamvesikond

Pandivere alamvesikond: Ülevaade kalaliikide ja vee-elupaigatüüpide esinemisest, seisundist ja kaitsest

Koiva alamvesikond

Matsalu alamvesikond