showcase riba kalamehed

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 16.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 13.05.2011, 3
 

 Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise


 

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse väikelaeva ohutuse tagamiseks ühtsed minimaalse varustuse nõuded, mis on kõigile Eestis registreeritud väikelaevadele kohustuslikud, väikelaeva kategooriad vastavalt konstruktsioonile ja täiendavad ohutusnõuded väikelaevadele, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise.

§ 2. Väikelaeva kategooriad

Konstruktsioonist lähtuvalt jaotatakse väikelaevad käesolevas määruses järgmistesse kategooriatesse:
1) A-kategooria (ookean) – projekteeritud ja ehitatud pikkadeks merereisideks, mille käigus võib tuule tugevus ületada 8 palli ja laine kõrgus olla üle 4 meetri;
2) B-kategooria (avameri) – projekteeritud ja ehitatud avameresõiduks, kus tuule tugevus võib tõusta kuni 8 pallini ja laine kõrgus kuni 4 meetrini;
3) C-kategooria (rannalähedane) – projekteeritud ja ehitatud rannalähedaseks sõiduks, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit;
4) D-kategooria (kaitstud veed) – projekteeritud ja ehitatud sõiduks kaitstud rannikuvetes, väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,3 meetrit (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 meetrit).

 

2. peatükk

Nõuded väikelaeva varustusele

§ 3. Väikelaeval nõutava varustuse nimekiri

Väikelaeva varustuse nõuded vastavalt väikelaeva kategooriale on toodud käesoleva määruse lisas esitatud tabelis.

§ 4. Põhinõuded väikelaeva varustusele

Kogu väikelaeva varustus peab olema töökorras, hõlpsasti kättesaadav ning vastama oma tüübi, mõõtude ja omaduste poolest väikelaeva kategooriale, sõidupiirkonnale ja suurusele.

§ 5. Nõuded väikelaeva päästevarustusele

(1) Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest või ujuvusvahend iga pardalviibija jaoks vastavalt väikelaeva kategooriale. Päästevestid ja ujuvusvahendid peavad olema sertifitseeritud ja vastavalt markeeritud ning olema hooldatud vastavalt valmistajatehase kasutusjuhendile.

(2) Kui väikelaeval on määruse lisas esitatud tabeli kohaselt nõutav päästeparve olemasolu, peab päästeparve kohtade arv vastama pardalviibijate arvule.

(3) Erandina määruse lisas esitatud tabeli nõudest ei ole A- ja B-kategooria väikelaeval päästeparve olemasolu nõutav, kui väikelaev kaugeneb kaldast vähem kui 20 meremiili.

§ 6. Nõuded väikelaeva pürotehnikale

Pürotehnikat peab hoidma väikelaevas veekindlas pakendis. Pürotehnika valmistaja poolt näidatud kasutusaeg peab olema kehtiv.

§ 7. Nõuded väikelaeva tulekustutusvahenditele

(1) Väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke, gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25 kW võimsusega päramootorit, peab olema väikelaevas kasutamiseks sobiv vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, mis peab vastama „Tuleohutuse seaduse” § 32 lõike 5 alusel kehtestatud siseministri määruses sätestatud nõuetele.

(2) Tulekustutussüsteemi olemasolu korral on nõutav selle perioodiline kontroll ja hooldus vastavalt valmistaja poolt määratud tähtajale.

§ 8. Nõuded väikelaeva esmaabivahenditele

Väikelaeval peavad olema „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 4 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses nimetatud esmaabivahendid, mis on nõutud M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul.

§ 9. Nõuded väikelaeva ankrutele ja pukseerimisvarustusele

(1) Väikelaeva kaalule ja pikkusele vastav ankur ja ankruots peab tagama väikelaeva ohutu ankrusseismise. Ankruotsa pikkus peab vastama vähemalt alljärgnevas tabelis toodud nõuetele:

Väikelaeva kategooria

Ankruotsa pikkus (m)

A

50

B

50

C

25

D

15


(2) Väikelaeva pukseerimisotsa pikkus peab olema vähemalt kolm väikelaeva pikkust. Sobivusel võib pukseerimiseks kasutada ka väikelaeva kaalule ja pikkusele sobivat ankruotsa.

§ 10. Väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise

(1) Alla 7 meetrise kogupikkusega C- ja D-kategooria väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab olema päästevest kandevõimega vähemalt 100 N iga pardalviibija jaoks ja D-, C*-kategooria varustus vastavalt määruse lisas toodud nõutud varustuse nimekirjale, välja arvatud ujuvusvahendi osas.

(2) Üle 7 meetri kogupikkusega C- ja D-kategooria väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab täiendavalt C-kategooria varustuse nimekirjas toodule olema üks lisapäästerõngas koos viskeliiniga.

(3) A- ja B-kategooria väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab täiendavalt B-kategooria varustuse nimekirjas toodule olema üks lisapäästerõngas koos viskeliiniga.

(4) Väikelaeva juht on kohustatud tutvustama väikelaeva pardal viibijatele pääste- ja ohutusvarustuse paigutust ja kasutamist ning selgitama keskkonnakaitse- ja ohutusnõudeid.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

 

Lisa  Väikelaeva varustuse nõuded vastavalt väikelaeva kategooriale


Originaalallikas: www.riigiteataja.ee/akt/113052011003

Kalaportaal, 2022